Vase

Vase
2004

White Marble

3.5" x 4" x 6.5"

3 lbs.